Veityper

From Wazeopedia

< Norway

Hvilken skal jeg velge?

For at kartverket skal være enheltlig og forutsigbart for navigasjon, er vi avhengig av at alle forholder seg til én standard. Nedenfor er de forskjellige typer vei oppsummert slik de defineres i Norge.
Litt praktisk informasjon

Funksjonell Vegklasse

Statens Vegvesen har et rangeringssystem for å fastsette viktigheten av en veg i det nasjonale vegnettverket. Funksjonell vegklasse

Verdiene:

Klasse Veger Vegtype i Waze
0 Motorveg, Europaveger Hvis Motorvegtype=Motorveg, så Freeway, ellers Major Hwy
1 Resten av riksvegene med vegnr<3 siffer Major Hwy
2 Riksveger med 3 siffer Major Hwy
3 Primære fylkesveger Minor Highway
4 Sekundære fylkesveger Primary Street
5 Øvrige fylkesveger Primary Street
6 Kommunale veger Street
7 Private veger Private Road
8 Skogsbilveger Dirt road/4x4
9 Ingen i første omgang Tegnes ikke!

Litt om Elevation/Bakkenivå

Litt om Vegnummer og skilting

E18.jpg
Europaveger, f.eks. E18 må starte med "E18". Dersom det i tillegg er ønskelig å ha med vegnavnet skriver man "E18 Vegnavn".
Rv4.JPG
Riksveger, f.eks. Riksveg 4 må starte med "Rv", f.eks. "Rv4". Dersom det i tillegg er ønskelig å ha med vegnavnet skriver man "Rv4 Vegnavn".
Fv120.JPG
Fylkesveger, f.eks. Fylkesveg 120 må starte med "Fv", f.eks. "Fv120". Dersom det i tillegg er ønskelig å ha med vegnavnet skriver man "Fv120 Vegnavn".
Ring3.JPG
Ringveg. I f.eks. Oslo er det 3 ringveger (Ring1, Ring2 og Ring3) Disse merkes med "Ring#" eller "Ring # Vegnavn"
Kombinasjoner av veger, som f.eks. "E16 / Rv4" vil kun lage skilt for det første nummeret. Husk at det MÅ være mellomrom etter vegnummeret for at skiltet skal lages. Forøvrig, ved kombinasjoner som vist her skal den høyeste rangerende vegen alltid stå først. Europaveger over Riksveger, og hvis de er like skal det laveste nummeret stå først, f.eks. E6 før E16.

Hovedveier

Freeway = Motorvei

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination

På motorveier skal kjøreretningene være atskilt og ha minst to kjørefelt i hver retning. Kjøreretningene skal ha fysisk midtdeler. Motorveier har planskilte kryss. Det vil si at veiene krysser hverandre via broer, tunneler eller viadukter. All innkjøring eller avkjøring på motorveien skjer enten ved start eller endepunkt eller via av- og påkjøringsramper. Disse rampene har akselerasjonsfelt (påkjøring) og retardsjonsfelt (avkjøring) som vanligvis er lengre enn på andre veier.

Oversikt over veier klassifisert som motorvei kan sjekkes hos Statens Vegvesen i tjenesten Vegkart. Husk å filtrere "Motorvegtype = Motorveg" for å vise de som kvalifiserer til å være Freeway.

Egenskaper:

City

skal være tom for å unngå utflytende byer. Kryss av for No city.

Street

f.eks "E6", "E6 N" eller "E6 Hovedveien" (Bruk N, S, Ø og V for hovedretningen for strekningen.

Freeways låses normalt til Editor nivå 4. Dette er for å ivareta stamveinettet i Norge.

Major Highway = Riksvei og europavei (som ikke er motorvei)

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination

Stamvei er i Norge markert med grønne skilt. Dette gjelder alle europaveier og alle riksveier i Norge. Merk at mesteparten av riksveiene 1. januar 2010 vart gjort om til fylkesveier. Det nye riksveinettet utgjorde etter omleggingen ca. 10.400 km og 18 riksveiferjesamband.

Link til Stamnettutredningen. Oversikt over riksvegnettet fom side 194. http://www.ntp.dep.no/S%C3%B8k/_attachment/501148/binary/812249?_ts=13ff280d990

Europaveier og Riksveier har funksjonell veiklasse 0, 1 eller 2 i Statens Vegvesens kartapplikasjon .

Egenskaper:

City

skal være tom for å unngå utflytende byer. Kryss av i No city.
Unntaket er hvor veien har lokalt veinavn. City følger da poststedet på strekningen som har lokalt veinavn. F.eks "Rv7 Liengvegen".

Street

E16 / Rv7. Hvor veien har lokalt veinavn, skrives det slik: "E16 Masterudvegen / Rv7 Liengvegen".

Major Highways låses normalt til Editor nivå 3. Dette er for å ivareta stamveinettet i Norge.

Minor Highway

En fylkesvei er en norsk vei i fylkeskommunal eie som vedlikeholdes av Statens vegvesen. Fylkesveiene nummereres innenfor hvert fylke. Det betyr at flere fylkesveier kan ha samme nummer - en for hvert fylke. I Norge definerer vi fylkesveier som har funksjonell veiklasse 3 i Statens Vegvesens kartapplikasjon som Minor Highway.

Egenskaper:

City

Skal være tom for å unngå utflytende byer. Kryss av i No city.
Unntaket er hvor veien har lokalt veinavn. City følger da poststedet på strekningen som har lokalt veinavn. F.eks "Fv32 Hvittingfossveien".

Street

Fv32. Hvor veien har lokalt veinavn, skrives det slik: "Fv32 Hvittingfossveien".

Ramper = avkjørings-/påkjøringsfelt

Ramper brukes ved avkjørings- og påkjøringsfelt i plandelte kryss i de tre øverste veikategoriene (freeway, major highway og minor highway). Ramper skal ikke benyttes som svingfelt i samme plan.

Ramper brukes og for å knytte freeway og highway med rasteplasser, parkeringsområder og serviceområder knyttet til hovedveien.

Avkjøringsramper navngis med kryssnummer der hvor disse finnes, ihht Vegvesenets kryssnummerering. Om mulig skal også veinummeret på neste vei angis. Følg fremgangen her/bidra: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AuosqzlAMoGidDJfNHYzR0cxaXpxTDJWdXJrYjlLUkE#gid=0

Egenskaper:

City

Angis med poststed.

Street

Syntax: Avkjøring ## - "skiltet destinasjon 1" / "skiltet destinasjon 2" / osv.

Begrens antall destinasjoner til 1 eller maks 2.

f.eks:

"Avkjøring 27 - Nordstrand"
"Avkjøring 45 - 120 / Skedsmokorset / Lillestrøm"
"Avkjøring - 155 / Enebakk / Holmlia"

Husk mellomrom foran og bak bindestrek

Mindre veier

Primary Street

Fylkesveier som er definert som funksjonell veiklasse 4 og 5 i Statens Vegvesen kartapplikasjon.

Egenskaper:

City

Skal være tom for å unngå utflytende byer. Kryss av i No city.
Unntaket er hvor veien har lokalt veinavn. City følger da poststedet på strekningen som har lokalt veinavn. F.eks "Fv83 Hvambsida".

Street

Fv83. Hvor veien har lokalt veinavn, skrives det slik: "Fv83 Hvambsida".

Streets = gater og andre veier åpne for almen ferdsel

Asfalterte gater/veier i byer, og veier utenfor tettbebygd strøk som har funksjonell veiklasse 6. Også andre generelle veier som ikke faller inn under noen av de andre kategoriene er typisk Street.

Egenskaper:

City

Angis med poststed.

Street

Gate/vei-navn.

Service Road

Denne veitypen benyttes stort sett ikke i Norge. Dette er typiske veier som går parallelt med hovedveier i utlandet og som benyttes av myndighetene for service og vedlikehold.

Andre kjørbare veier

Dirt road / 4x4 Trail

Brukes sjelden. Der det i Norge er en normalt god grusvei bør veitype Street benyttes. Der grusveien er en del av stamveinettet skal veitype Street benyttes.

Ellers skal også funksjonell veiklasse 8 legges inn som Dirt Road/4x4 Trail.

Parking Lot Road

Veier inne på parkeringsområder. Veier som går gjennom bensinstasjoner.

Veier av denne typen får tillagt en "straff", slik at ruter ikke blir laget gjennom parkeringsplassen, selv om det kan være en snarvei.

Private Road

Brukes der det normalt sett ikke skal rutes trafikk. Denne veitypen kan også benyttes til gjennomkjøring forbudt.

Veitypen vil ikke gjøre det forbudt å kjøre i en gate som er satt til "Private Road", men den vil unngå å legge ruter gjennom gata. Dersom man skal til/fra en adresse i en "Private Road" vil Waze fortsatt sette opp rute til/fra adressen.

Denne veitypen er ofte aktuell der en vei ligger slik til at den kan være en snarvei sett opp mot hovedveien, men der det ikke er ønskelig at Waze skal sende trafikken gjennom denne veien.

Vanlige gater der dette ikke er et problem, settes til "Street" selv om de er private.

Dersom ovvennevnte veiledning ikke dekker din vei, så skal funksjonell veiklasse 7 settes til Private Road.

Utfordringer man bør være obs på når man benytter Private Road for å hindre ferdsel. Dersom det ikke finnes alternative ruter vil Waze allikevel rute via disse veiene. F.eks.

  • Man må sette u-sving tillatt i editoren for å gjøre det mulig å snu og unngå å tvinge Waze gjennom en privat veg.
  • Har man "Unngå bomveg" aktivert i klienten vil Waze prioritere Private Road framfor en bomveg.

Egenskaper:

City

Angis med poststed.

Street

Gate/vei-navn.

Veier ikke ment for biler

Walking Trail

Brukes ikke

Pedestrian Boardwalk

Gågater der det unntaksvis er tillatt å kjøre (f.eks. taxi, varelevering osv)

Stairway

Brukes ikke

Railroad

(utkast/forslag - 17.01.14 BV, Rev 07.06.2015)


Skal kun brukes for jernbanestrekninger. Jernbaner er tenkt tatt i bruk (på et eller annet vis) så hvis man tegner inn jernbanelinjer er det viktig å gjøre det riktig. https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=61546

Egenskaper:

City

Skal være blankt

Street

  • "Jernbane" for tog
  • "T-bane" for T-bane
  • "Trikk" for trikk.

Direction

Begge

Level

Settes til 1. Er det kryssende veger må de kobles på og det må settes røde piler til og fra selve jernbanelinjen.

Lock

2

Runway/Taxiway

Navngis med No City og Flyplasskode som veinavn.

Eks: Oslo Flyplass Gardermoen, merkes med veinavn OSL.

Se http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_flyplasser_i_Norge for riktig kode. Dersom det er tvil om Wikipedia er korrekt, dobbeltsjekk med IATA http://www.iata.org/publications/Pages/code-search.aspx

Egenskaper:

City

Skal være blankt

Street

Flyplasskode

Road Type

Runway/Taxiway

---

Andre veivalg

Fergestrekninger

Egen veitype for fergestrekninger: Ferry

Egenskaper:

City

Huk av for 'No City'.

Street

Navngis med 'Ferge (Fra - Til)'
Dersom det er en Riksvei eller Fylkesvei skal dette angis som for andre veier med
'Fv##/Rv## Ferge (Fra - Til)'

Veitype

Ferry

Toll Road

Dersom det kreves betaling for å være med fergen skal 'Toll Road' hukes av


Rekkefølgen på Fra/Til defineres ut fra

Strekningsregister http://fdb.triona.no/maintainConnections.xhtml
og/eller
Sambandsregister http://fdb.triona.no/maintainRoutes.xhtml

Man kan tegne en Place/Sted av typen "Ferry Pier" over selve fergekaien og oppstillingsplassen for biler. Dette Stedet navngis i så fall med navnet på anløpsstedet for fergen.

Rundkjøringer

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination

Hvordan lage en rundkjøring: USA versjonen

Rundkjøringer skal være av samme veitype som den høyest klassifiserte vei den forbinder. For å unngå at Waze-logaritmen automatisk forandrer kjøreretning til toveis, må rundkjøringen låses på nivå 3.

Egenskaper:

City

Angis med poststed.

Street

Skal stå tomt. Huk av for "no street".

Lock

Nivå 3 hvis mulig. Nivå 4 hvis den ligger plandelt med veier som ikke er tilkoblet.
Rundkjøringer skal IKKE brukes i enden av blindveier eller som
snuplasser. Rundkjøringer skal kun benyttes der det faktisk er
skiltet som en rundkjøring.

Se engelsk versjon for mer detaljer.

Toll road = Bomvei

Avkryssingsboks under veitype. Markerer at man må betale for å passere dette veistykket. Waze-klienten bruker denne informasjonen til å gi mulighet for å kjøre rundt bomstasjoner (herunder også ubetjente stasjoner og automatiske stasjoner (f.eks. Autopass)).

Dette valget skal gjøres på den biten av strekningen der bomstasjonen står. Man skal ikke passere avkjørsel før / etter bomstasjonen med markeringen, da denne veien kan være en del av muligheten til å kjøre rundt bomstasjonen. Ikke marker alt mellom to stasjoner, da det er gratis å kjøre innenfor, så lenge man ikke passerer selve bomstasjonene.

Dersom det bare er betaling i en retning (typisk bomringer) må man dele veien i to enveiskjørte veier på stedet der bomstasjonen står. "Toll road" markeres da på den delen av veien som er i riktig retning.

"Toll road" skal også benyttes på ferjestrekninger (med mindre den er gratis). Marker selve ferjestrekningen som "Toll road". (Her er det litt ulik praksis i dag, der noen ferjestrekninger er markert med "Toll road", mens det andre steder er markert på oppstillingsfeltene på kaien. Om det er oppstillingsfeltene som er markerte med "Toll road" er det viktig at alle felt er tegnet inn, inkludert et eventuelt av- og påstigningsfelt.)

Veitype (Road type) følger reglene over.

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination

Bildet viser et eksempel på Fv190 i Oslo hvor det fremgår at det er bare sydgående som er registrert som bomvei. (Addon WME Colour Highlights er brukt for å få frem den stiplede linjen)

Egenskaper:

Toll road

Angis med avkryssning dersom det er betaling for å passere den markerte strekningen.

Tunneler

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination


  • Hele tunnelen må i størst mulig utstrekning bestå av bare et segment.
  • Tunnelsegmentet må "stikke ut" av begge tunnelåpningene slik at trafikk blir registrert på segmentet.
  • Segmentet navngis med navnet på vegen (Ikke navnet på tunnelen)
  • Landmark "Tunnel" bygges på hele tunnelstrekningen, så tett inntil vegen som mulig.


Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination

Navnet på tunnelen vil vises i kartet og det er søkbart.

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination

Poststed/City Name

For å få satt riktig poststed i feltet City benyttes Posten som kilde. NB:


Fra Januar 2014 er det ikke lenger mulig å legge inn andre navn i City-feltet enn de som finnes i Postens register. Dette er begrenset fra Waze sin side. Dersom det allikevel skulle være noe feil eller det mangler noe så kan en Level 5 editor legge inn nye Cities.

Landmark

Landmark kan i tillegg til vegtyper ovenfor benyttes for å ungå at det blir rapportert om kø (f.eks. på parkeringsplasser).