Sweden/Redigera

From Wazeopedia

< Sweden

Denna sida är nu under granskning inför flytten till nya Wazeopedia. Gör inga ändringar innan du tagit upp ärendet på det Svenska forumet, https://www.waze.com/forum/viewforum.php?f=1521

← Svenska huvudsidan (Sweden)

Kartan skapas och redigeras av användare och är ett ständigt pågående arbete. Det saknas vägar eller görs om hela tiden och med din lokalkännedom kan du ändra något som är fel och lägga till något som saknas.

Titta på den här videon (på engelska) för att snabbt lära dig grunderna i att redigera kartan. Det är lätt, roligt och gör både din och andras navigering i trafiken lättare.

Kom ihåg att alltid logga in på rätt server! För oss i Sverige gäller https://www.waze.com/editor/ och det ska stå "World" längst uppe till höger.

Innan du börjar redigera kartan behöver du läsa igenom nedanstående praxis för att kartan skall bli så bra som möjligt för slutanvändarna, alla som navigerar med Waze, och samtidigt minimera mängden (om)arbete man måste göra pga vanliga misstag och begränsningar av editorn. Precis som Waze och kartan är även denna praxis något som förändras med tiden. Så även om du är en erfaren redigerare gäller det att hålla sig uppdaterad för att vi ska få en helhet och fungerande standard. Detta och mycket annat diskuteras ständigt i forumet

Övergripande mål

Användbarhet

Vad gäller kartan är det främsta målet med redigeringen att ge föraren en karta som är lätt att följa på en liten display och röstinstruktioner när (och endast då) de behövs.

Enkelhet

Det är inte ett mål att avbilda den fysiska verkligheten med alla körfält. Det leder oftast till onödig komplexitet--vilket innebär en rörig karta, förvirrande röstinstruktioner, och massor (massor!) av extra underhåll av kartan.

Bevarande

Som ett resultat av att användare kör på vägarna lagras viss information om dem (tex medelhastighet) vilket används vid navigering. När ett avsnitt tas bort, tas även den informationen bort. Kan man välja mellan att ta bort en härva med avsnitt (och skapa nya), mot att reda ut dem (och återanvända dem), är det oftast bäst att återanvända.

I praktiken

Här följer information om när och hur du skall:

 • använda de olika vägtyperna för att navigeringen skall bli så optimal som möjligt
 • namnge vägar för att ge tydlig information, både visuellt och hörbart
 • utforma korsningar och rondeller


Större Vägar

Korsreferens för vägtyper

Europaväg, Riksväg (vägnummer 1 - 99)

Lägst Major highway för att navigering över längre sträckor ska fungera.

Primära länsvägar (vägnummer 100 - 499)

Flerfältsväg/Mötesfri väg = Major highway

Övriga vägar = Minor highway

Sekundära och tertiära länsvägar (vägnummer 500 - 2999)

Flerfältsväg/Mötesfri väg = Minor highway

Övriga vägar = Primary street


Freeway = Motorväg

RoadBlue.png
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination

En motorväg är en väg som består av två skilda körbanor med i normalfallet två körfält på varje körbana, alltid en körbana i vardera riktningen och alltid med en mittremsa emellan. Motorvägar har också planskilda korsningar och särskilda på- och avfarter som ansluter till och från vägen.

Egenskaper:

City

tomt, skall vara tomt för att inte smeta ut städer, kryssa i No city.

Street

E4, skall ha huvudsaklig riktning om den är delad E4 S.

Ramps = På-/avfart

Ramp.png
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
 • På- och avfarter till Motorvägar.
 • Vägar som ansluter från motorväg och motortrafikled, samt 2+1 vägar, till rastplats, P-plats mm bör anges som ramp och benämnas motsvarande (tex. Avfart till rastplats).
 • Ej för anslutningar i samma plan.
 • Ej för svängfiler.Egenskaper:

City

tomt, skall vara tomt för att inte smeta ut städer, kryssa i No city.

Street

Avfart 123 (se rätt avfartsnummer i listan)
Avfart 123 - anslutande väg / destination.
Avfart - anslutande väg / destination.
Försök att skriva motsvarande det som står på skylten så långt som möjligt för att man ska få samma information från klienten som skyltningen.

Avfartsnummer:

Avfarter.gif

[1]

[2]


[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]Major Highway = Riksväg, motortrafikled, 2+1 väg

Majorhighwayseg.png
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination

Motortrafikleder och 2+1 vägar.

Europavägar och riksvägar med vägnummer under 100. Om vägen delas upp i 2 enkelriktade vägar bör varje väg döpas med tillägget för riktning på liknande sätt som Motorvägar enligt ovan.

Egenskaper:

City

tomt, skall vara tomt för att inte smeta ut städer, kryssa i No city.

Street

E4, skall ha huvudsaklig riktning om den är delad E4 S.

Minor Highway = Landsväg

RoadYell.png
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination

Länsvägar med nummer 100-499, samt vissa viktigare länsvägar med högre nummer som är asfalterade och har två eller flera körfält samt markerad mittlinje.

Där vägen har ett lokalt namn skrivs vägnummer följt av namn.

Egenskaper:

City

tomt, skall vara tomt för att inte smeta ut städer, kryssa i No city.

Street

### eller ### vägnamn, ex 279 Ulvsundavägen


Mindre vägar

Primary Street = Huvudväg, mindre länsvägar

Primary street.png
Huvudled.jpeg

Huvudled inom tätort: se Trafikverket där gula vägar kan användas som norm för vilka vägar som bör anges som Primary Street. Primary Street kan även vara "den stora vägen genom villaområdet" även om denna inte är gulmarkerad i Trafikverkets karta. Detta för att Waze ska välja den vägen istället för mindre parallellvägar vid navigering.

Utanför tätort: länsvägar med nummer 500 och uppåt. Eftersom samma vägnummer kan förekomma i flera län, ska länsbokstaven föregå numret, t.ex AC 500. OBS! Mellansteg mellan länsbokstav och vägnummer. Om länsbokstaven motsvarar en TTS förkortning ska enkelcitattecken läggas in på respektive sida om länsbokstaven för att TTS inte ska läsa in den som en förkortning t.ex 'N' 860.

Där länsvägen har ett lokalt namn används det.

Egenskaper:

City

I tätort: Postort
Utanför tätort: tomt, kryssa i No city för att inte smeta ut byar.

Street

Huvudled i tätort: Vägnamn
Sekundär/tertiär länsväg: XX ####, tex AC 763
eller: Vägnamn

Street = Gator

Street.png
Gator.jpeg

Övriga gator inom ett samhälle. Även gångfartsområde.

Utanför tätort: vägar som inte har eget vägnummer, t.ex grusvägar i bra skick och asfalterade vägar av sämre eller bristande kvalitet. Ange både by och postort i City för att inte byar med samma namn skall smetas ut i hela landet men optimera sökresultatet.

Street är den "allmänna" vägtypen i Waze. Utgå från denna vägtyp om du inte vet, eller är osäker på, vilken vägtyp som är den rätta.

Egenskaper:

City

Inom tätort: By, Postort.
Utanför tätort: By, Postort.

Street

Inom tätort: Vägnamn.
Utanför tätort: Vägnamn, eller vanlig benämning på vägen.


Övriga vägtyper

Service road

RoadPicN5b.jpg

Service road.png

Denna vägtyp finns inte längre. De vägar som hade denna vägtyp har numera vägtypen Street.


Dirtroad/4x4 Trail = Bruksväg/Skogsväg

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination

Oasfalterade markvägar, skogsvägar och liknande.

Som Dirtroad (bruksväg) klassas vägar där fyrdjulsdrift är lämplig, eller nödvändig, och vägar som blir svårframkomliga vid vissa årstider eller väderlekar, t.ex vid snösmältning.

I Sverige läggs grusvägar i bra skick in som Street, om de inte är länsvägar och därmed minst Primary Street.

En bruksväg utgörs ofta av två hjulspår med en grässträng i mitten, endera en gammal kärrväg, en gång avsedd för trafik med hästdragna vagnar, eller en nutida väg anlagd av ett skogsbolag för att underlätta för det mekaniserade skogsbrukets transporter.

Att sätta en väg som Dirtroad har följande konsekvenser:
- Vägnamnet visas inte i mobilklienten.
- Om användaren valt "undvik Bruksvägar/skogsvägar (avoid dirt roads)" i mobilklienten så läggs inte rutten över dessa. Om målet egenligen befinner sig på en Bruksväg/skogsväg så kommer rutten att läggas till närmaste plats utan den vägtypen.


Parking lot road = parkeringsväg

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination

Mindre gata till och inom parkeringsområde. Alla vägar/filer inom parkeringsplatsen ska inte läggas in. Utförlig beskrivning och bilder för större parkeringsplatser vid köpcentra.
Private road = privat väg

Privat väg betyder här inte att vägen ägs av privatperson utan mer att vägen används som en privat väg, dvs. vägar som man inte bör trafikera om man inte har ett specifikt ärende dit.

Privata vägar är användbara för följande situationer:

 • för att hindra Waze att lägga rutter över en enskild vägsträcka med förbjuden genomfart (för personbilar). I vissa men inte alla fall kan vägtypen också användas för att förhindra genomfart genom ett begränsat område med flera vägsegment, t.ex. ett mindre villaområde,
 • avskilda områden, t.ex sjukhus & universitet, särskilt om de har flera in- och utfarter, och
 • skjutfält och liknande områden som ibland är avstängda för allmänheten.
 • Vägar till enskilda hus om vägen är längre än 150 meter. Kortare vägar läggs inte in.

Privata vägar har den fördelen att Waze skapar inte rutter över dessa.

Ferry = bilfärja

I dagsläget (2016-07-23) skall vi åter använda vägtypen. (det har tidigare varit en hel del problem med vägtypen)

Använd dessa för bilfärjor. Ruttmässigt så sätt medelhastigheten till 10km/h. Om färjan är avgiftsbelagd kryssa i Tollroad.

Ej körbara vägtyper

Undvik att använda de icke körbara vägtyperna. Waze kan komma att använda dessa vägar som alternativ vid ruttplaneringen.Railroad = järnväg

För att undvika automatgenererade kartproblem (map problems) så läggs dessa in där järnvägen har bulldozats fram. Sätt level till -5. Inget namn för Stad (No City ikryssad) och inget väg namn (No Street ikryssad). Använd Direction: Two way. Järnvägar syns inte i mobilklienten.


Walking trails = gångstig, vandringsled

Cykel-, gångbana, gångstigar och vandringsleder ska inte märkas ut. Waze är till för biltrafik och motsvarande.Pedestrian Boardwalk = gågata i stad

Endast namngiven gågata läggs in. Använd Direction: Unknown. Får absolut inte kopplas till körbara vägar.


Stairway = trappor

Lägg inte in trappor.


Runway/Taxiway = Landningsbana

Lägg inte in Landingsbana. Nej, Taxiway är inte en väg där taxi får köra.


När man (inte) bör dela upp en väg i två enkelriktade vägar

Det är inte alltid en bra idé att dela upp en väg med mötande körfält i två vägar med enkelriktade körfält. En 2+1-väg med endast ett ett vajerräcke mellan körfälten bör inte delas upp.

Några grundläggande riktlinjer

En väg bör delas:

 • om det är minst 5 meter mellan motgående körfält. (Det innebär någon form av barriär, så som cement, allé eller bara gräs).
 • om det är en väg med en barriär mellan motgående körfält där de flesta vänstersvängar är omöjliga pga barriären.
 • om det är en väg med en barriär mellan motgående körfält där det är tre eller fler körfält i varje riktning.
 • om det är en motorväg enligt definitionen: en väg som består av två skilda körbanor med i normalfallet två körfält på varje körbana, alltid en körbana i vardera riktningen och alltid med en mittremsa emellan. Motorvägar har också planskilda korsningar och särskilda på- och avfarter som ansluter till och från vägen.

En väg bör inte delas:

 • om det är en barriär mindre än 5 m mellan körfälten.
 • om det är en öppning i barriären vid varje korsning.
 • bara för att Google Maps eller någon annan källa visar den som en delad väg.

Kom ihåg att delning och sammanfogning medför problem. Varje situation är unik och vissa problem kan vara mer hanterbara med en enkel väg med mötande körfält, och vissa kan fungera utmärkt med en delad väg.

Hur man sammanfogar en delad väg

Tyvärr finns det ingen enkel väg att sammanfoga två enkelriktade vägar till en väg med motgående körfält--vilket är anledningen till att du alltid bör tänka dig noga för innan du delar en väg i första läget. Tänk dig sedan för en gång till.

När du upptäcker en väg i ditt område som är delad, men inte borde vara det, har du mycket redigering framför dig. För hela vägens längd behöver du:

 1. ta bort vägavsnitt på ena, eller andra sidan (beroende på vilken som har minst anslutna vägar), inklusive de avsnitt som sammanbinder de två sidorna;
 2. ta bort alla överflödiga korsningar;
 3. ändra riktningen på det sparade avsnittet till två-vägs;
 4. kontrollera/ändra anslutningarna av alla vägar redan anslutna till den sidan du sparade;
 5. ansluta (och kontrollera anslutningen) av alla vägar som tidigare var anslutna till den andra sidan;
 6. försäkra dig om att alla nya avsnitt är anslutna till varandra; och
 7. justera geometrin för att flytta avsnitten till mitten av vägen.

Det är inte svårt när du väl har gått igenom processen några gånger.

Postort (City)

Hur man ska fylla i City för att undvika "utsmetade" (smudged) orter.

Inledning

Många skulle vilja att det ser ut på ett annat sätt eller finnas större möjlighet att välja själv. Men vi har ett system, med begränsningar, att ta hänsyn till. Vi får göra det bästa av det som finns till hands helt enkelt. Waze har sitt sätt att använda den information som vi bidrar med, för att visa lagret med områden som ska representera städer, byar eller vad vi nu vill det ska representera. Hur mycket vi än vill att det ska vara på ett annat sätt så kan vi inte ändra på det. Fr o m hösten 2014 behövers redigeringsnivå 3 eller högre för att kunna lägga till en ny City.

Varför, vad och hur?

När man redigerar kartan i WME finns ett fält City för att ge namn åt ett område som inkluderar alla vägar med samma namn i fältet. Det går inte att själv rita området eller få det att stämma exakt med verkligheten utan det är befintliga vägar som avgör gränsen för området. Dessa områden kan visas som ett eget lager i WME med olika färgnyanser för att skilja dem åt.

Det finns två anledningar till varför vi vill använda denna information.

 • Det ena är att man i klienten ser dessa namn, som alltid visas i centrum av området, och underlättar navigering. Beroende på vilket färgschema man valt i klienten, som ställs in i Inställningar, kan även dessa områden visas med en färg, dock samma färg/nyans för alla områden.
 • Det andra är att man kan förfina sökningar för att minska antalet resultat samt enklare välja rätt ur listan.

Utsmetad eller "smudged" betyder att vägar som inte har någon geografisk anknytning till varandra har exakt samma information i fältet City. Det finns många byar eller områden som har samma namn i Sverige. Om vägarna inom olika sådana områden får samma benämning i City kommer Waze att göra ett enda område som täcker alla dessa vägar, oavsett om de är utspridda över hela landet. Det kan alltså inte finnas flera områden med samma namn utan området görs bara större för att täcka alla vägarna. Det vi kan göra är att se till att varje sådant område får ett unikt namn för att det ska bli olika områden. Det innebär att vi inte bara kan skriva ett bynamn, som kan förekomma på fler platser i landet. Som tur är finns det redan något sådant unikt som vi kan använda, nämligen postort. I en och samma postort finns endast unika bynamn, men i två olika postorter kan samma bynamn förekomma. Det skulle naturligtvis gå att hitta på ett eget system i Waze, med tex siffror eller nåt annat unikt, men varför uppfinna hjulet på nytt?

Slutsats

I fältet City ska man skriva in aktuell Postort. I en stad, ort, eller samhälle som har samma namn som postorten skrivs endast postorten. Inga stadsdelar eller liknande ska stå med. Om vägen ligger i en by eller mindre samhälle med annat namn än postorten kan man i stället skriva By/Samhälle, Postort vilket då bildar ett eget område.

Är du osäker på viken postort en by har, sök gärna på Postnummerservice

Korsningar

Enkelhet är bättre

För att representera korsningar mellan vägar behöver vi ibland sudda ut gränsen mellan de fysiska och logiska världarna. Det viktigaste målet bör alltid vara att representera saker så enkelt som möjligt och bara införa komplexitet för att lösa vissa fall.

Här beskrivs ett antal specialfall.

Alla detaljer kring hur vi hanterar korsningar finns i Junction Style Guide

Rondeller

Rondeller bör hållas så enkla som möjligt. Dela endast upp anslutande vägar om det är en stor rondell. Som vägledning kan man använda hur GPS-spåren ligger för de båda riktningarna för en anslutning. Om de överlappar eller ligger nära varandra skall anslutningsvägarna inte uppdelas. Om de är tydligt separerade bör anslutningsvägen delas upp.

För att säkerställa korrekt navigering är det viktigt att rondellen har rätt vägklass. Eventuellt ruttberäkningsstraff vid övergång från ansltningsväg till rondell skall minimeras. Samtidigt skall det heller inte vara för "attraktivt" att köra över rondellen så att rutt läggs över rondellen när det inte är nödvändigt.

Tillåtna vägtyper för rondeller är i fallande grad,  Freeway ,  Major Highway ,  Minor Highway ,  Primary Street ,  Street , Parking Lot Road, och Private Road. Två "Freeways" skall dock inte mötas i en rondell.

För att bestämma vilken vägtyp en rondell skall ha gör så här:

 1. Identifiera de två anslutningssegment med HÖGSTA grad enligt ovan:
  • Om en väg går igenom rondellen, räkna då vägen som två separata segment, ett på var sida av rondellen.
  • Om en anslutningsväg på ena sidan av rondellen är delad och består av två enkelriktade segment, räkna då de båda delade segmenten som ett segment.
  • De två segmenten med högst grad kan ha samma eller olika vägklass.
  • Om en ramp ansluter till rondellen, använd den vägklass som vägen har som rampen är ansluten till i andra ändan.
 2. Markera rondellen och sätt vägklass enligt följande:
  • Om de två högsta segmenten enligt punkt 1 har samma vägklass använd den vägklassen.
  • Om de två högsta segmenten enligt punkt 1 har olika vägklass använd den LÄGRE vägklassen.

Sätt samma Stad för rondellen som anslutande vägar har och inget namn (No Street ikryssad) för att navigeringsinstruktionerna ska bli korrekta. Har rondellen ett namn, gör i stället ett landmärke av typen Korsning/Trafikplats över rondellen med rondellens namn.

En rondell är endast en korsning om den är skyltad som rondell. En vändplan i slutet av en väg är normalt inte en rondell utan en sk cul-de-sacs.

Det är viktigt att rondellens segment ligger i ordning. Tar du bort eller lägger till en anslutning till ett befintlig rondell ska den därför göras om helt.

Läs mer Creating and Editing a roundabout. Här finns också en mängd vägklassexempel.

Kameror

Kameror kan läggas till från både mobilklienten och från karteditorn. I editorn ska positionen och hastigheten bekräftas. För att kameran ska fungera ska linsen på kameraikonen vara i färdriktningen. Läs gärna den engelska utförligare beskrivning för hur Kameror fungerar.

Platser

Platser (tidigare Landmärken) finns väl beskrivet på den globala wikin, Places.

Några saker att tänka på samt några svenska specialfall finns beskrivet här.

Husnummer

Instruktion om hur man lägger in husnummer finns på denna sida

Kommunicera med rapportören

När du kommunicerar med den som gjort en felrapport finns det några riktlinjer att hålla sig efter. Om ingen har svarat efter sju (7) dagar så måste du själv avgöra hur rapporten ska hanteras. Vem som rapporterat framgår inte utan rapportören är anonym. Stänger ni en rapport där en annan användare försökt få kontakt med rapportören, svara först med varför ni stänger den.

Som vanligt så använder vi god ton när vi skriver till andra användare. Vi gör trots allt detta tillsammans.

Restriktioner

Begränsningar

Partial restrictions|Tidsbaserade restriktioner (TBSR = Time-Based Segment Restriction) gör det möjligt att förhindra att rutten läggs över ett segment för de tider som anges. Även svängar går att begränsa. Det går också att ange för vilka fordonstyper detta gäller.

Begränsningen går live först när Waze uppdaterar sina kartservrar, Status, och lämpar sig bäst för begränsningar som är permanenta över tid. t.ex. genomfartsförbud vissa tider eller dagar.

Begränsningen ger bara effekt vid navigering (lagd rutt) då inga visuella effekter finns i mobilkartan.

Avstängningar

Real Time Closures/Avstängningar gör det möjligt att stänga av ett vägavsnitt omgående, detta går ut live i användarnas mobiler direkt. Därför krävs en viss redigeringsnivå för denna funktion.

Avstängningen gäller alla fordonstyper!

Begränsningen ger inte bara effekt vid navigering (lagd rutt) utan ger även en visuell effekt i mobilkartan med avspärrningsikoner. Denna metod är att föredra för avstängningar under en begränsad period, t.ex. vid vägbyggen. Det finns en maxgräns för hur långt fram i tiden funktionen kan användas.

Det går inte att använda funktionen om vägsegmentet nyligen redigerats och inte gått live!

Vägskyltar (Road shields)

I mobilklienten och livemap visas vägskyltar för europavägar och riksvägarna. För att det ska fungera så måste vägen namnges enligt följande (# motsvarar en siffra): Sweden E# / E## / E# N / E# S / E# Ö / E# V Green Sweden # / ## / ### Blue
OBS! För att vägskylten ska visas så får inget sättas efter vägnumret. Ex "E4" resulterar i att skylten visas medan "E4 N" får ingen vägskylt.

Förkortningar

Normalt sett skall förkortningar undvikas!

Det finns dock ett antal förkortningar att använda i vägnamnen som TTS tolkar och läser ut i sin helhet, mer om dessa beskrivs här.

Specialfall

Här redovisas några fall av vägar och vilken vägtyp som ska tillämpas. Samma information finns längre upp på sidan, men där utgår vi i från vägtyp till tillämpning.

Gångfartsområde

Använd vägtypen Väg (Street).