Označovanie ciest na Slovensku

From Wazeopedia

Tabuľka označenia ciest vo Waze

Typ cesty (sk) Typ cesty (en) WME Typ cesty na Slovensku
Diaľnica Freeway
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Tento typ cesty na Slovensku nepoužívame [1]
Cesta I. triedy Major Highway
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Cesty I. triedy, diaľnice a rýchlostné cesty
Cesta II. triedy Minor Highway
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Cesty II. triedy
Hlavná cesta (III. tr.) Primary Street
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Cesty III. triedy, ostatné kvalitné cesty mimo obcí a ostatné hlavné ťahy v mestách
Ulica Streets
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Ulice a ostatné cesty
Lesná alebo poľná cesta Dirt road/4×4 Trail
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Lesné a poľné cesty
Rampa Ramps
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Nájazdy, zjazdy a mimoúrovňové križovatky
Cesta na parkovisku Parking Lot Road
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Parkoviská, odpočívadlá, čerpacie stanice apod.
Súkromná cesta Private Road
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Neverejné komunikácie, zakázaný vjazd, prejazd zakázaný.
Kompa Ferry  • • • • . • • • •   Kompa, prievoz cez rieku alebo trajekt.

Ostatné neprejazdné komunikácie:

Chodník Walking Trail
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Chodníky a cestičky pre peších.
Pešia zóna Pedestrian Broadwalk
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Promenády, korzá a pešie zóny.
Schodisko Stairway
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Významné schody a schodiská.
Železnica Railroad
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Železnice a vlečky.
Ranvej Runway/Taxiway
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Pristávacia, vzletová dráha, pojazdové a odstavné komunikácie na letiskách.

Diaľnice

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
D1.jpg

Cestná komunikácia na dopravné spojenie medzi dôležitými centrami štátneho a medzinárodného významu, smerovo rozdelená, s obmedzeným prístupom, s obmedzeným pripojením, vyhradená na premávku motorových vozidiel s určenou povolenou rýchlosťou podľa osobitného predpisu; jej križovanie a križovatky s ostatnými komunikáciami sú len mimoúrovňové. Na Slovensku máme diaľnice: D1, D2, D3 a D4.

Vo Waze všetky diaľnice na Slovensku kategorizujeme ako Cesta I. triedy. Pozri viac: [2]
.
Označenie v iných mapách Obrázok
Google Maps
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Seznam Mapy.Cz
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
OpenStreetMap
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
TomTom Route Planner
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination

Rýchlostné cesty

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
R3.jpg

Rýchlostná cesta – podľa zákona o premávke na pozemných komunikáciách označená zvislou dopravnou značkou IP 22a a IP 22b. Cesta s obmedzeným pripojením a prístupom vyhradená na premávku motorových vozidiel s konštrukčnou rýchlosťou určenou platnými pravidlami cestnej premávky, s mimoúrovňovými, výnimočne úrovňovými križovaniami a križovatkami. Na Slovensku máme tieto rýchlostné cesty: R1, R2, R3, R4, R5, R6 a R7.

Vo Waze všetky rýchlostné cesty na Slovensku kategorizujeme ako Cesta I. triedy. Pozri viac: [3]
Označenie v iných mapách Obrázok
Google Maps
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Seznam Mapy.Cz
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
OpenStreetMap
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
TomTom Route Planner
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination

Cesty I. triedy

57.jpg

Cesta, ktorá má význam najmä pre medzinárodnú a celoštátnu dopravu a označuje sa dvojmiestnym číslom.

Označenie v iných mapách Obrázok
Google Maps
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Seznam Mapy.Cz
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
OpenStreetMap
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
TomTom Route Planner
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination

Cesty II. triedy

502.jpg

Cesta, ktorá má význam najmä pre dopravu medzi krajmi a okresmi a označuje sa trojmiestnym číslom.

Označenie v iných mapách Obrázok
Google Maps
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Seznam Mapy.Cz
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
OpenStreetMap
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
TomTom Route Planner
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination

Cesty III. triedy

IIItr.png

Cestu, ktorá má spravidla miestny význam označujeme štvormiestnym číselným značením. Staršie päťmiestne značenie (resp. 6-miestne), podľa číselného označenia najbližšej cesty II. triedy, výnimočne I. triedy, je vhodné uviesť do alternatívneho názvu. Dohodnuté označovanie podľa CDB [4], [5].

Označenie v iných mapách Obrázok
Google Maps Nie je možné rozpoznať oproti bežným cestám.
Seznam Mapy.Cz Nie je možné rozpoznať oproti bežným cestám.
OpenStreetMap
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
TomTom Route Planner
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination

Rampy

Nájazdy a výjazdy z diaľnic a rýchlostných ciest, ako aj mimoúrovňové križovatky, označujeme ako Rampa (Ramps) a pomenúvame ich nasledovne:

 • Ak výjazd má číselné označenie:

exit + číslo výjazdu » označenie prvých cieľov na výjazdovej smerovej tabuli, napr.:

exit 66 » Hlohovec, Jaslovské Bohunice
 • Ak výjazd nemá číselné označenie:

exit » označenie prvých cieľov na výjazdovej smerovej tabuli, napr.:

exit » Piešťany, Horná Streda
 • Ak výjazd je prejazdom na inú diaľnicu/rýchlostnú cestu (z D1 na D2):

exit + označenie diaľnice na ktorú sa odbočuje » označenie prvých cieľov na smerovej tabuli, napr.:

exit D2 » Brno (CZ), Malacky

Ulice (Street)

Ulica (Street) označujeme všetky cesty ktoré nie sú Hlavnou cestou (III. tr.) alebo Lesnou alebo poľnou cestou. Ak je ulica v obci, pomenujeme ju príslušným názvom v políčku Ulica (Streetname).

Viacjazyčné pomenovanie

V oblastiach, kde je zastúpenie národnostnej menšiny 20 % a viac, je možné používať dvojjazyčné názvy ulíc. Ulica obsahuje vždy pomenovanie ulice v Slovenčine a alternatívne pomenovanie v jazyku národnostnej menšiny môže byť uvedené do Alternatívne názvy ulice:/Ulica.

Pre dvojjazyčné názvy obcí nemá systém Waze podporu, preto sa pomenovania obcí (a ich častí) uvádzajú len v slovenskom jazyku. Viac.

Kompy

Prievozy alebo kompy na riekach sú súčasťou dopravného systému a predstavujú špeciálny druh ciest. Zakresľujeme ich do mapy podobne ako cesty. Viac na samostatnej stránke Kompy.

Ostatné

 • Mimo obce do políčka Ulica (Street) dávame číselné označenie cesty (napr. "65").
 • V obci dávame do políčka Ulica (Street) názov ulice (napr. "Hlavná"). Ďalší názov cesty (napr. "65") je možné vložit do Alternatívne názvy ulice:/Ulica (Alternate Street name:/Street). Alternatívne názvy budú v budúcnosti pravdepodobne využité na vyhľadávanie a na zobrazovanie grafickej značky názvu cesty na mape (road shields).
 • Typ cesty Hlavná cesta (III.tr) (Primary street) odporúčame na označenie hlavných ťahov v mestách podľa uváženia. Základným kritériom je prehľadnosť mapy, takže polovica cestičiek dediny označená ako Hlavná cesta (III.tr.) nebude tolerované.
 • Mimo mesta Hlavná cesta (III.tr) (Primary street) označujeme všetky cesty, pokiaľ to nie je vyslovene zlá a rozbitá cesta, alebo lesná/poľná cesta.
 • Nepoužívame európske označenie hlavných ťahov E57.jpg.
 • Na kruhových objazdoch sa nevypĺňa pole Ulica (Street), zaškrtáva sa políčko Žiadne (No Street).

Výnimky z pravidiel

Vo výnimočných prípadoch je možné dohodnúť zmenu kategórie cesty. Každú takúto zmenu je potrebné navrhnúť na prediskutovanie v komunite na SK: Žiadosti o úpravu ciest na Slovensku.

Dôvodom na zmenu kategórie môže byť:

 • Extrémne rozbitá cesta - je možné zmeniť na Lesnú alebo poľnú cestu (Dirt/4x4)
 • Trasovanie je na ceste nevyhovujúce - prednostne používame Trasovanie a Preferované (Routing preference), výnimočne aj zmenu kategórie.

Zoznam výnimiek

 1. Bratislava, Rovinka a Dunajská Lužná - cesty I. a II. triedy sú ponížené na úroveň cesty III. triedy, pričom úsek cesty I/63 od Dunajskej Lužnej po obchvat má nastavenú zvýšenú preferenciu
 2. Martin, na uliciach Kollárova, Jahodnícka, Jesenského, Kohútova, Mudroňova, P.O.Hviezdoslava, Červenej armády, Ambra Pietra, Jilemnického (cesta I/65 vedúca cez centrum) z dôvodu správneho routingu neuvádzame alternatívny názov "65, Martin, Slovakia".
 3. Povýšenie (pomocou routing preferencies) cesty III/1291 cez Bukovú v celej dĺžke (Plavecký Peter - Trstín).

Pozri tiež